قیمت روز سیمان

کدام سیمان مناسب شغل من است؟!

محصول/کارخانه

واحد

قیمت

کیسه ای تیپ 1 اصفهان

تن

10.350.000

کیسه ای تیپ 1 سپاهان

تن

10.250.000

سیمان سفید 50 کیلویی بنوید

تن

24.000.000

سیمان فله ای تیپ 2 اصفهان

تن

10.000.000

فله ای تیپ 325-1 ساروج

تن

8.700.000

کیسه ای تیپ 2 نایین

تن

10.000.000

برندها