ایران از جهت صنعت سیمان یکی بزرگ ترین تولید کننده های سیمان به دلایل منابع زیاد است. در ایران 76 کارخانه ی سیمان وجود دارد که در استان های مختلف وجود دارد. ظرفیت تولیدی کارخانه های سیمان متفاوت است.